Direcţia Resurse Umane

Direcţia Resurse Umane

Principalele atribuţii: 

- asigură întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic şi răspunde de organizarea acestora în condiţii optime, conform legislaţiei în vigoare;
- asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte documentaţiile privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs în conformitate cu prevederile legale;
- asigură organizarea concursurilor pentru promovarea salariaţilor în grad profesional, în limita bugetului de salarii alocat;
- întocmeşte documentaţia privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, conform legislaţiei în vigoare;
- întocmeşte documentaţia pentru stabilirea salariilor de bază, gradațiilor de merit , tranșele de vechime şi a altor sporuri;
- acordă asistenţă personalului cu funcţii de conducere,  în vederea întocmirii fişelor de post. Răspunde şi ţine evidenţa acestora, conform prevederilor legale;
- întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele angajaţilor, conform prevederilor legale;
- asigură actualizarea bazei de date specifică activităţii de resurse umane;
- întocmeşte formalităţile privind participarea la cursurile de perfecţionare profesională;
- asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă în baza cererilor salariaţilor pentru acordarea acestora, a concediilor medicale,;
- întocmeşte documentaţia privind propunerea de sancţionare disciplinară a angajaţilor, pe baza referatelor şefilor ierarhici, cu respectarea prevederilor legale;
- solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor;
- vizează anual legitimaţiile de serviciu ale personalului;
- eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă şi  drepturile salariale brute (salarii de bază, gradaţie de merit, spor de vechime etc.);
- asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de vârstă sau invaliditate. Eliberează angajatului, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii;
- solicită personalului întocmirea şi/sau actualizarea declaratiilor de avere şi a declaraţiilor de interese şi asigură gestiunea acestor documente, conform legislaţiei în vigoare;
- întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariatilor, conform legislaţiei în vigoare;
- răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
- întocmeşte statele de plată pentru salarii, în baza centralizării datelor din pontaje, cereri de concedii de odihnă, concediilor medicale;
- răspunde de efectuarea corectă în termenul legal  a viramentelor pentru salarii;
- răspunde pentru depunerea la organele competente în termen legal a Declaraţiei unice 112;
- transmite decizii cu caracter obligatoriu sub rezerva legalităţii, privind problemele de personal ale instituţiei;
- reactualizează ROI şi ROF al instituţiei cu modificările şi completările legislaţiei în vigoare.

 

Director Resurse umane                                 Ec. Matei Aurica

Coordonator Compartiment Personal             Adm. fin. Glăvan Titina

Coordonator Compartiment Salarizare           Adm. fin. Tobă Amalia Ramona

Contact: Tel/Fax 0251533218; 0351443675; centrala 0351443500 interior 4025; 4027; 4028

 

Actualizat la 06.12.2023, 13:25