Metodologie admitere cetateni straini cont propriu valutar

Metodologie admitere cetateni straini cont propriu valutar

 

 

METODOLOGIE ADMITERE CETĂŢENI STRĂINI

CONT PROPRIU VALUTAR

 ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ OFERITE DE UMF CRAIOVA

 

 

Anul universitar 2021/2022

 

     Metodologia de admitere la studii în cadrul programelor de studii în limba română oferite de  Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova este realizată în conformitate cu:

·         Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

·         OMEN 3473/17.03.2017;

·         OMEC 4151/24.04.2020 de modificare a OMEN 3473/17.03.2017

 

Nr. Crt.

Program de studiu

Durata studiilor

Numărul creditelor

Taxă de şcolarizare

Locuri disponibile

1

Medicină

reglementată sectorial

6

360

6000 Euro

25

2

Medicină Dentară reglementată sectorial

6

360

6000 Euro

15

3

Farmacie

 reglementată sectorial

5

300

6000 Euro

10

4

Asistență Medicală Generală

reglementată sectorial

4

240

6000 Euro

3

5

Radiologie şi Imagistică

reglementată general

3

180

6000 Euro

3

6

Tehnică dentară

reglementată general

3

180

6000 Euro

2

7

Balneofiziokinetoterapie

reglementată general

3

180

6000 Euro

2

 

        * Taxa de şcolarizare poate suferi modificări în cursul anilor de studii cu aprobarea Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

 

 

       Școlarizarea cetățenilor străini (din state terţe), la programele de studiu în limba română se realizează numai pe locuri cu taxă, pe cont propriu valutar. Concursul de admitere se realizează pe bază de dosar, dar Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de numărul de candidaţi, să organizeze şi un test de verificare a cunoștințelor generale de anatomia şi fiziologia omului cu respectarea indicaţiilor Ministerului Sănătăţii privind constrângerile generate de contextul epidemiologic de la data organizării testării propriu zise.

     Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț dovedită prin deținerea unui pașaport valabil.

 

    Pentru cetățenii membrii ai Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene admiterea la studii universitare de licență, programele de studiu în limba română se realizează în aceleași condiții ca pentru cetățenii români (admitere pe bază de examen).

 

   Admiterea la studii universitare de licență se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

 

Condiții de eligibilitate

 

    Pot accede în sistemul național de învățământ superior din România persoanele din state terțe care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 

a) au documente care atestă cetățenia statului de proveniență şi solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar;

b) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute de OMEC nr. 4151 din 24.04.2020  de diplome acceptate;

c)  au diplomă/adeverinţă de absolvire a anului pregătitor de limba română, cu durata de 1 an. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta diploma/adeverinţa de absolvire a anului pregătitor de limba română următoarele categorii de persoane:

 

  • Care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare care atestă cel puțin 4 ani de studii consecutivi în limba română într-o unitate școlară din sistemul național din România;
  • Care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B2, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate / Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român.

d) şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.

 

 

 

Etapele procesului de admitere

!Daca doriti sa aplicati la mai multe programe de studiu este necesar sa creati conturi diferite, pentru fiecare, utilizand adrese de mail diferite! 

1. Toţi candidaţii vor accesa platforma Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, vor complete câmpurile disponibile cu informaţiile solicitate şi vor încărca documentele astfel:

-            toate documentele vor fi scanate în format PDF, numele documentului trebuie să conţină tipul documentului şi numele de familie al candidatului (pasaport.Smith, foaiematricola.Smith);

-            se va utiliza o adresă de mail de tip Gmail sau Yahoo care să conţină numele şi prenumele candidatului;

2. Dosarele candidaţilor care au aplicat on-line vor fi procesate de către Biroul de Relaţii Internaţionale. Dacă dosarul este

     -    complet, candidatul va primi o notificare de validare prin intermediul platformei;

     -      incomplet, candidatul va primi o notificare de corecţie prin intermediul platformei. Acesta are obligaţia de a încărca documentele lipsă şi de a corecta informaţiile greşite.

   Toate dosarele candidaţilor vor fi procesate şi vor primi număr de înregistrare, dar numai cele complete vor fi declarate eligibile.

      Taxa de procesare a dosarelor este în cuantum de 200 euro.

    Pentru candidaţii care deţin atestatul/adeverinţa de absolvire a anului pregătitor în România sau dețin diplomă de bacalaureat obţinută în România (absolvenţi ai unui liceu din România) taxa de procesare a dosarului de concurs va fi 100 euro.

 

       Pentru a fi procesată la timp, va fi necesar să achitaţi taxa cu minim o săptămână înaintea finalizării perioadei de admitere. 

 

 

    Taxa de procesare a dosarului de concurs este nereturnabilă şi trebuie plătită în următorul cont:

 

BANCA COMERCIALA ROMANA DOLJ

RO76RNCB0134018452760007

SWIFT : RNCBROBUXXX

Adresă: Strada Oltet, Nr. 4, Craiova, Dolj, ROMANIA

 

 Taxa de școlarizare trebuie plătită în avans pe o perioadă de cel puțin 9 luni.

 

3. După publicarea rezultatelor preliminarii pe site-ul umfcv.ro, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova va transmite documentele candidaţilor către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene pentru obţinerea scrisorilor de acceptare. Când va fi confirmată acceptarea la studii, în aproximativ 30 zile lucrătoare, se va decide de comun acord modalitatea de transmitere a scrisorii de acceptare.

   Înmatricularea va fi posibilă doar dacă studiile candidatului vor fi recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

   Toţi candidaţii care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii vor trimite Declarația de confirmare sau renunţare la locul de studii la următoarea adresă de mail:

                                ro.admission@umfcv.ro

 

   Candidaţii admişi pe listele preliminarii vor trimite dosarul fizic prin curier (DHL, UPS, FedEx etc.) până la 20 august 2021. Acesta va conţine în mod obligatoriu toate documentele încărcate pe platforma de admitere.

 

4. Procesul de înmatriculare va fi complet în momentul în care candidatul va aduce în format fizic la Biroul Relaţii Internaţionale (strada Petru Rareş, nr.2, Craiova, România):

 - diploma de bacalaureat în original sau echivalentul acesteia şi o declaraţie notarială în care va fi menţionată data la care va fi adusă diploma de bacalaureat în original;

 - contractul de studii datat şi semnat (poate fi descărcat de pe platforma de admitere);

 - chitanţa care atestă plata taxei de şcolarizare – sumă nerambursabilă. Taxa se va achita în următorul cont:

 

BANCA COMERCIALA ROMANA DOLJ

RO76RNCB0134018452760007

SWIFT : RNCBROBUXXX

Adresă: Strada Oltet, Nr. 4, Craiova, Dolj, ROMANIA

  Este obligatorie menţionarea numelui, prenumelui candidatului şi programul de studiu.

 

- chitanţa care atestă plata taxei de înmatriculare – sumă nerambursabilă. Taxa se va achita în următorul cont:

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

COD FISCAL 10815397

TREZORERIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONT IBAN RO36TREZ29120F330500XXXX

Beneficiar U.M.F. Craiova

CUI: 10815397

 

 

Este obligatorie menţionarea numelui, prenumelui candidatului şi programul de studiu.

 

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 

! Dosarul transmis prin curier trebuie să conţină toate copiile şi traducerile solicitate. Pe platforma de admitere se vor încărca doar o copie şi o traducere!

 

1. Cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii pentru candidații țărilor non-europene - 1 exemplar (completat, datat şi semnat); 

2. Chitanța – dovata achitării taxei de procesare a dosarului - 200 euro; 

 

BANCA COMERCIALA ROMANA DOLJ

RO76RNCB0134018452760007

SWIFT : RNCBROBUXXX

Adresă: Strada Oltet, Nr. 4, Craiova, Dolj, ROMANIA

 

  Este obligatorie menţionarea numelui, prenumelui candidatului şi programul de studiu.

 

3. Curriculum vitae (Europass);

4. Eseu motivațional în limba română - maxim 400 de cuvinte (datat şi semnat); 

5. Dovada cunoaşterii limbii române se atestă prin prezentarea unuia din următoarele documente:     

-  diplomă/adeverinţă de absolvire a anului pregătitor de limba română;

- certificat de competenţă lingvistică pentru limba română nivel minim B2 eliberat de o instituţie acreditată;

-  acte doveditoare care să ateste că au absolvit cel puţin patru ani de studii în România într-o şcoală acreditată cu predare în limba română;

6. Diploma de Bacalaureat (sau echivalentul acesteia) - copie şi 2 traduceri legalizate la notar în limba română;

 Lista diplomelor acceptate pentru înscrierea la studii

 

   Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2021, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă oficială care ține loc de diplomă și care conține datele ce vor fi înscrise în viitoarea diploma. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată.

 

   Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 

   Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Supralegalizarea actului de studiu se realizează de către:

ü     Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

ü Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respective sau Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România (pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă);

ü     Ministerul Afacerilor Externe din România.

 

   Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

    În cazul în care numele şi prenumele candidatului de pe diploma de bacalaureat nu sunt identice cu numele şi prenumele candidatului care apar pe paşaport, acesta trebuie sa prezinte o notă explicativă legalizată la notar şi tradusă în limba română.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

7.  Foile matricole pentru fiecare an de studiu – copie şi 2 traduceri legalizate la notar în limba română;

8.  Alte documente relevante pentru selecție (ex. certificat de voluntariat din domeniul medical, diplome de licenţă din domeniile medical sau non-medical) - traducere;

9. Certificatul de naștere – copie şi 2 traduceri legalizate la notar în limba română; 

10. Copie pașaport – valabil cel puțin 6 luni de la eliberarea scrisorii de acceptare la studii şi cartea de identitate in care sa fie specificat domiciliul din străinătate;

11. Certificatul medical și avizul psihologic (în limba română sau în limba engleză), care să ateste faptul că persoana care urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Acestea trebuie să fie ştampilate şi semnate de medicul de familie/medicul specialist care a examinat candidatul şi să conţină ştampila oficială a instituţiei medicale care le-a eliberat;

12. 6 fotografii tip pașaport;  

13. Declaraţie pe proprie răspundere de asumare a responsabilității candidatului cu privire la autenticitatea documentelor depuse, precum şi a corespondenței dintre documentele scanate şi cele originale;

14. Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Procesul de selecție

 

 

    I. Analiza dosarelor de concurs se va realiza de către Comisia de Admitere în ordinea încărcării pe platforma on-line şi rezultatele preliminare vor fi publicate pe 6 august 2021 pe site-ul umfcv.ro.

  II. Selecția candidaților se va face în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat conform criteriilor de selecţie menţionate în tabelul de mai jos.

 

 

 

CRITERIUL DE SELECTIE

PUNCTAJ

OBSERVAŢII

Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscuta de către MEC pentru înscrierea la studii universitare de licență (din lista de diplome de finalizare a studiilor liceale acceptate)

30p x Nota obținută/Nota maximă

 

Susținerea la examenul de finalizare a studiilor liceale a probelor Biologie / Fizica / Chimie

5p x Nota obținută/Nota maximă, pentru fiecare probă;

 

Max 15 p

Diploma de absolvire studii:

-          universitare medicale

-          universitare nemedicale

 

10 p

5 p

 

Max 10 p

Dovada unei activități extracurriculare:

-     activitate de voluntariat dovedită (Crucea Roșie, experiență profesională în domeniul medical, etc.)

 

2 p fiecare activitate

 

Maxim 4 p

Eseu motivațional

(max. 400 cuvinte, editat la computer cu font Times New Roman de 12, la 1,5 rânduri – maxim 1 pagină A4)

41 p

Eseul va fi punctat de către Comisia de admitere

 

 

 Date de contact:

 Biroul Relaţii Internaţionale

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Strada Petru Rareş, nr. 2

Cod Poştal 200349, Craiova, România

Tel: +40 351 443 500

Email: ro.admission@umfcv.ro

 

Prezenta Metodologie se aprobă în ședința Senatului din data de 18.03.2021 și va fi actualizată cu noi informaţii privind cuantumul taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021/2022 şi  numărul de locuri alocat de către Ministerul Educației și Cercetării pentru fiecare program de studiu.

 

 

 

Actualizat la 27.09.2021, 16:35