Managementul Serviciilor de Sănătate

Managementul Serviciilor de Sănătate

2021-2022


Generalităţi

În spiritul obiectivului principal al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (UMFCV) definit ca „asigurarea unei educaţii şi pregătiri universitare şi postuniversitare de înaltă calitate în domeniul medicinii, medicinii dentare, farmaciei şi nursing-ului, în consens cu aspiraţiile universităţii de a-şi consolida poziţia de instituţie academicã de referinţă la nivel naţional în domeniul ştiinţelor sănătăţii, în care dezvoltarea intelectuală şi profesională este stimulată permanent prin programe adecvate, începând cu anul universitar 2015-2016, UMFCV derulează programul de studii postuniversitare de masterat în MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE (MSS).

 

Motivaţie

Sectorul serviciilor de sãnãtate a fãcut obiectul unui amplu proces de reformã în ultimii ani, proces care a presupus: crearea si operationalizarea sistemului de asigurãri de sãnãtate, descentralizarea serviciilor de sãnãtate (ex. cresterea importantei serviciilor de sãnãtate în sistem de ambulatoriu), redefinirea cadrului legal de furnizare a serviciilor de sãnãtate în cadrul spitalelor si altor structuri sanitare, elaborarea si implementarea normelor specifice de asigurare a calitãtii în sectorul sanitar etc. Toate aceste transformãri au generat noi cerinte la nivelul personalului cu atributii de conducere si decizie a unitãtilor si structurilor sanitare. Absenta acestor competente si abilitãti, în special manageriale (în general conducerea unitãtilor si structurilor sanitare este asiguratã de personal medical) a determinat aparitia unor efecte negative în sistemul sanitar: pierderi, dificultãti în plata datoriilor cãtre furnizorii de medicamente si echipamente medicale, deteriorarea calitãtii actului medical etc. Restructurarea sectorului sanitar-prin regândirea functionãrii acestuia pe principiile eficientei în conditiile asigurãrii accesului tuturor persoanelor la serviciile medicale de calitate, extinderea componentei private în domeniul sanitar-presupune nu numai mãsuri de ordin organizatoric, dar si pregãtirea personalului de conducere pentru a asigura gestiunea resurselor existente în concordantã cu cerintele eficientei economice si cele impuse de specificul sectorului sanitar. Restructurarea sanitarã impune o nouã abordare în ceea ce priveste unitãtile furnizoare de servicii de sãnãtate, respectiv profesionalizarea serviciilor de management sanitar în vederea cresterii eficientei si calitãtii actului medical, ca premisã a îmbunãtãtirii stãrii generale de sãnãtate a populatiei. Analiza stãrii de fapt a sistemului sanitar a determinat necesitatea profesionalizãrii managementului unitãtilor sanitare, în sensul necesitãtii existentei competentelor manageriale ale persoanelor implicate în activitãti de conducere a furnizorilor de servicii de sãnãtate. Domeniul managementului sanitar este un domeniu nou, interdisciplinar în care oferta de formare si consultantã este cvasi-absentã în regiunea Olteniei.

 

Obiective specifice

Programul de master în MSS promoveazã ideea achizitiei, pe tot parcursul vietii, de competente complementare formãrii initiale. Obiectivul specific al masterului în MSS constã în formarea si dezvoltarea competentelor si abilitãtilor manageriale, complementare pregãtirii medicale initiale a cursantilor, în vederea îmbunãtãtirii raportului cost-beneficiu si eficientizãrii serviciilor sanitare, în conditii de calitate ridicatã a actului medical. Programul se adreseazã în special cursantilor cu pregãtire initialã în domeniul medical care au sau intentioneazã sã aibã atributii de conducere si decizie în cadrul unitãtilor si structurilor sanitare (ex. urmãtoarele categorii: sefi de sectie, directori de spitale, policlinici, medici cu cabinete individuale, personalul medical cu atributii decizionale din cadrul directiilor sanitare judetene etc.).

 

Spatii de învãtãmânt

Baza materialã a U.M.F. din Craiova corespunde standardelor de desfãsurare a unui proces instructiv-educativ de calitate. Procesul de învãtãmânt se va derula în spatiile de învãtãmânt aflate în patrimoniul U.M.F.  din Craiova. Datoritã caracterului modular pe care îl va avea planul de învãtãmânt, spatiile destinate instruirii teoretice si pregãtirii practice vor putea fi folosite în exclusivitate de cãtre cursantii programului de master, evitându-se suprapunerea cu studentii de la programele de studii universitare de licenta  din cadrul U.M.F. Craiova.

 

Dotarea materialã

Fiecare salã de curs aflatã în dotarea U.M.F. din Craiova are facilitãtile didactice necesare: tablã, videoproiector, ecran de proiectie, iar marile amfiteatre dispun de instalatie de sonorizare si aer conditionat. Laboratoarele dispun de spatiu si material didactic suficient, disciplinele informatice fiind dotate cu un numãr adecvat de computere necesar pregãtirii practice si conectate la INTERNET de mare vitezã. 

 

Servicii sociale

Cursantii masterului vor putea beneficia de serviciile cãminelor si cantinei administrate de U.M.F. din Craiova în limita locurilor disponibile si in conditiile solicitari prealabile a acestora.  Totodata vor putea folosi baza sportivã administratã de U.M.F. din Craiova, precum si serviciile culturale ale acestei institutii, având acces în Corala U.M.F. Craiova. 
 

Activitãti financiare

Bugetul programului de master în Managementul  Serviciilor de Sãnãtate face parte integrantã din bugetul Facultãtii de Medicinã a U.M.F. din Craiova, aceasta din urmã fiind institutia care are personalitate juridicã. În cadrul bugetului Universitãtii, fondurile alocate Facultãtii de Medicinã si implicit programului de master în MSS vor fi direct proportionale cu numãrul de cursanti.

 

Personalul didactic

Este reprezentat de corpul de cadre de predare si instruire practicã care îsi desfãsoarã activitatea în cadrul Facultãtii de Medicinã, precum si din cadre didactice asociate din cadrul Universitãtii din Craiova, precum si din alte institutii din tarã. 
 

Durata programului si discipline studiate

Programul de studii universitare de masterat  MSS are o duratã de 2 semestre.

 

Înscrierea candidatilor

Inscrierea se va face zilnic exclusiv online numai in perioada 20 septembrie 2021, ora 12,00-24 septembrie 2021, ora 12,00 acccesand numai în perioada de înscrieri platforma afisata pe site-ul www.umfcv.ro în care se încarca informațiile și documentele solicitate.

Incarcarea documentelor se va face strict in aceasta perioadă, orice incărcare in afara acestui program nu va putea fi luat in considerare pentru validarea dosarului.

 

 

 

Desfasurarea concursului

Concurs  Admitere:  27 septembrie 2021.

 

Conditii generale inscriere:

-sã fie cetãtean român sau al unuia dintre statele membre U.E. sau S.E.E.;

-sã fi absolvit o formã de învãtãmânt superior cu diploma de licentã.

 

Taxe

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2021/2022 este de 4.800 RON/an si se poate achita în douã transe, în primele 10 zile ale fiecarui semestru, la Casieria UMFCV din Bvd. 1 Mai nr. 66, Craiova, chitanta aducandu-se la Secretariatul Masteratului.

 


 

 

Actualizat la 11.03.2024, 10:07