Programe de studiu în limba română

Programe de studiu în limba română

 

Admitere 2023-2024

 Programe de studiu în limba română - cont propriu valutar

(cetățeni străini din state terțe Uniunii Europene )

Facultatea de Medicină:

 

Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

Facultatea de Medicină Dentară:

Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

Tehnică Dentară (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)

Facultatea de Farmacie:

Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală:

Asistenţă Medicală Generală (reglementată sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani)

Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)

Radiologie şi Imagistică (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)

 

  1. Calendar admitere
  2. Ghid de utilizare a platformei de înscriere
  3. Rezultate
  4. Platformă de înscriere 

METODOLOGIE ADMITERE CETĂŢENI STRĂINI - CONT PROPRIU VALUTAR

 ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ OFERITE DE UMF CRAIOVA

CRAIOVA

-2023-

 

     Metodologia de admitere la studii în cadrul programelor de studii în limba română oferite de  Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova este realizată în conformitate cu:

- Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare;

- OMEC 4205/2020;

- OMEN 3473/17.03.2017;

- OMEC 4241/2020;

- OMEC 4151/24.04.2020 - modificarea OMEN 3473/2017.

 

Nr. Crt.

Program de studiu

Durata studiilor

Numărul creditelor

Taxă de şcolarizare

Locuri disponibile

1

Medicină

reglementată sectorial

6 ani

360

6000 Euro

25

2

Medicină Dentară reglementată sectorial

6 ani

360

6000 Euro

15

3

Farmacie

 reglementată sectorial

5 ani

300

6000 Euro

10

4

Asistență Medicală Generală

reglementată sectorial

4 ani

240

6000 Euro

3

5

Radiologie şi Imagistică

reglementată general

3 ani

180

6000 Euro

3

6

Tehnică dentară

reglementată general

3 ani

180

6000 Euro

2

7

Balneofiziokinetoterapie

reglementată general

3 ani

180

6000 Euro

2

 

     * Taxa de şcolarizare poate suferi modificări în cursul anilor de studii cu aprobarea Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

   Școlarizarea cetățenilor străini (din state terţe), la programele de studiu în limba română se realizează numai pe locuri cu taxă, pe cont propriu valutar. Concursul de admitere se realizează pe bază de dosar, dar Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de numărul de candidaţi, să organizeze şi un test de verificare a cunoștințelor generale de anatomia şi fiziologia omului cu respectarea indicaţiilor Ministerului Sănătăţii privind constrângerile generate de contextul epidemiologic de la data organizării testării propriu zise.

     Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț dovedită prin deținerea unui pașaport valabil.

 

    Pentru cetățenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene admiterea la studii universitare de licență, programele de studiu în limba română se realizează în aceleași condiții ca pentru cetățenii români (admitere pe bază de examen).

 

    Admiterea la studii universitare de licență se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

 

Condiții de eligibilitate

 

    Pot accede în sistemul național de învățământ superior din România persoanele din state terțe care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 

a) au documente care atestă cetățenia statului de proveniență şi solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar;

b) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute de OMEC nr. 4151 din 24.04.2020  de diplome acceptate;

c)  au diplomă/adeverinţă de absolvire a anului pregătitor de limba română, cu durata de 1 an. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta diploma/adeverinţa de absolvire a anului pregătitor de limba română următoarele categorii de persoane:

 

  • Care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare care atestă cel puțin 4 ani de studii consecutivi în limba română într-o unitate școlară din sistemul național din România;
  • Care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate / Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român.

d) şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta metodologie.

 

Etapele procesului de admitere

 

!Dacă doriţi să aplicaţi la mai multe programe de studiu este necesar să creaţi pe platforma on-line conturi diferite, pentru fiecare program de studiu, utilizând adrese de email diferite!

 

1. Toţi candidaţii vor accesa platforma Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, vor complete câmpurile disponibile cu informaţiile solicitate şi vor încărca documentele astfel:

-          toate documentele vor fi scanate în format PDF, numele documentului trebuie să conţină tipul documentului şi numele de familie al candidatului (pasaport.Smith, foaiematricola.Smith);

-          se vor scana color atât documentele originale cât și traducerile/copiile legalizate într-un document PDF unic care va fi încărcat în secțiunea corespunzătoare.

-          se va utiliza adresa personală de email a candidatului care să conţină numele şi prenumele candidatului;

Important! Această adresă de e-mail va fi utilizată pentru crearea contului de student, în cazul în care candidatul va fi declarat admis.

 

2. Dosarele candidaţilor care au aplicat online vor fi procesate de către Biroul Relaţii Internaţionale. Dacă dosarul este:

     -    complet, candidatul va primi o notificare de validare prin intermediul platformei;

     -    incomplet, candidatul va primi o notificare de corecţie prin intermediul platformei. Acesta are obligaţia de a încărca documentele lipsă şi de a corecta informaţiile greşite.

     Toate dosarele candidaţilor vor fi procesate şi vor primi număr de înregistrare, dar numai cele complete vor fi declarate eligibile.

 

    Candidatul are obligația de a verifica stadiul în care se află dosarul său, accesând contul personal de pe platforma online de admitere.

 

   Important!

    Taxa de ÎNSCRIERE va fi plătită doar online,pe platforma de admitere, ca parte a procesului de înregistrare.

    După completarea datelor personale și încărcarea documentelor solicitate, candidatul va putea plăti taxa de înregistrare pe platforma online. Odată ce plata este procesată, dosarul va fi trimis automat către universitate.

    Taxa de procesare a dosarului este 200 de euro și nu este rambursabilă.

    Pentru candidaţii care deţin atestatul/adeverinţa de absolvire a anului pregătitor în România sau dețin diplomă de bacalaureat obţinută în România, taxa de procesare a dosarului de concurs va fi 100 euro.

 

3. După publicarea listei provizorii pe site-ul umfcv.ro, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova va transmite documentele candidaţilor către Ministerul Educaţiei - Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene pentru obţinerea scrisorilor de acceptare. Când va fi confirmată acceptarea la studii, în aproximativ 30 zile lucrătoare, se va decide de comun acord modalitatea de transmitere a scrisorii de acceptare.

   Înmatricularea va fi posibilă doar dacă studiile candidatului vor fi recunoscute de către Ministerul Educaţiei.

   Toţi candidaţii eligibili care se vor regăsi pe lista provizorie trebuie să transmită Declarația de confirmare sau renunţare la locul de studii până pe 8 august 2023 la următoarea adresă de mail:  ro.admission@umfcv.ro

 

4. După primirea scrisorii de acceptare eliberată de Ministerul Educației, candidații admiși vor depune personal dosarul cu toate documentele încărcate pe platforma online la Biroul Relații Internaționale (Strada Petru Rareș nr. 2, Craiova, România) și, de asemenea:

a. diploma de bacalaureat în original sau echivalentul (în acest caz este necesară și o declarație notarială, în limba română, în care să se precizeze data la care se va depune diploma de bacalaureat în original);

b. chitanța pentru taxa de înmatriculare (150 RON) - poate fi achitată la Departamentul Financiar din strada 1 Mai nr. 68, Craiova;

c. chitanța pentru plata taxei de școlarizare conținând obligatoriu numele, prenumele și programul de studiu al candidatului - (cetățenii non-UE care trebuie să obțină viza de studii trebuie sa plătească taxa integral).

d. 4 fotografii recente (2,5 x 3,5 cm).

Biroul Relații Internaționale va verifica dosarele depuse iar dacă acestea cuprind toate documentele menționate mai sus, candidații vor putea semnat contractul de studii.

 

 

CETĂȚENI DIN

STATE TERŢE UNIUNII EUROPENE

 

Documente obligatorii pentru procesul de admitere:

 

1. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (completată, datată și semnată, cu fotografie atașată) - 1 original scanat color;

2. CV Europass - este obligatoriu să includeți adresa de mail personală și numărul de telefon;

3. Eseu motivaţional în limba română - maxim 400 de cuvinte (datat și semnat);

4. Dovada cunoaşterii limbii române - 1 original scanat color - se atestă prin prezentarea unuia din următoarele documente:     

- diplomă/adeverinţă de absolvire a anului pregătitor de limba română;

- certificat de competenţă lingvistică pentru limba română nivel minim B1 eliberat de o instituţie acreditată;

- acte doveditoare care să ateste că au absolvit cel puţin patru ani de studii în România într-o şcoală acreditată cu predare în limba română;

5. Diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română (certificată ca fiind autentică de către un notar);

  În cazul în care prezentați adeverinţa echivalentă diplomei de bacalaureat, eliberată de către instituția de învățământ liceal, trebuie menţionate media de absolvire a liceului, examenele promovate, notele şi valabilitatea acesteia. De asemenea, este obligatoriu să prezentați o declarație notarială (tradusă în limba română) cu termenul de depunere a diplomei de bacalaureat.

   În funcție de țara în care a fost eliberată diploma de liceu, aceasta trebuie să fie autentificată cu Apostila de la Haga sau supralegalizată de către:

- Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă;

- Ambasada/Oficiul Consular al României din țara emitentă.

 

Lista țărilor pentru care se solicită autentificarea actelor de studii:

https://cnred.edu.ro/en/list-of-countries-for-which-the-authentication-of-study-documents-is-requested

 

Important! Este posibil să fie necesară prezentarea și a altor documente pe lângă diploma de liceu. În acest caz, vă rugăm să încărcaţi 1 original scanat color și 1 traducere în limba română (certificată ca fiind autentică de către un notar) împreună cu diploma, în același document PDF.

   Puteți verifica toate informațiile în documentul Lista Diplome de bacalaureat  acceptate de către Ministerul Educației pentru înscrierea la studii a cetățenilor străini.

 

   În cazul în care numele și prenumele din documentele de studii (diplomă de bacalaureat, atestat/adeverință an pregătitor limba română) nu corespund cu numele și prenumele menționate în pașaport, candidatul trebuie să prezinte o declarație notarială care să ateste că este deținătorul legal al documentelor menționate mai sus.

 

6. Situaţie şcolară pentru fiecare an de studiu - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română (certificată ca fiind autentică de către un notar);

7. Alte documente - pentru maximizarea punctajului (exemplu: diplomă de absolvire a unei alte universități din domeniul medical sau nemedical, certificate de voluntariat din domeniul medical - maxim 2) – 1 original scanat color și 1 traducere în limba română;

8. Certificatul de naștere - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română (certificată ca fiind autentică de către un notar);

9. Pașaport - 1 original scanat color - valabil cel puțin șase luni de la data de 01.10.2023;

10. Dovada care atestă domiciliul în străinătate (menționarea în pașaport/ID a adresei de domiciliu sau document obţinut de la Primăria/Prefectura oraşului de domiciliu) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română;

11. Adeverință medicală care să ateste că persoana ce va fi primită la studii nu are boli contagioase sau alte afecţiuni fizice sau psihice, incompatibile cu profesia de medic - 1 original scanat color (documentele eliberate în altă țară se vor traduce în limba română);

12. 4 fotografii recente (2,5 x 3,5 cm) - la depunerea dosarului original.

 

Rezidența în România în timpul studiilor

 

Cetățenii străini din țările terțe Uniunii Europene au nevoie de viză de studii eliberată de Ambasada României din țara de origine. Viza se eliberează în baza Scrisorii de Acceptare la studii emisă de către Ministerul Educaţiei - Direcția Generală Relaţii Internaţionale și Afaceri Europene și a achitării integrale a taxei de studii, pentru anul universitar 2023-2024. Viza de studii este valabilă 90 de zile, perioadă în care cetățenii străini sunt obligați să obțină permis de ședere în scop de studii, eliberat de Serviciul pentru Imigrări al judeţului Dolj - strada Amaradia, nr. 32-34, Craiova.

 

Procesul de selecție

I. Analiza dosarelor depuse va fi procesată de către Comisia de Admitere în ordinea primirii dosarelor, iar lista provizorie va fi publicată în data de 04.08.2023 pe site-ul umfcv.ro. Lista provizorie nu presupune înmatricularea efectivă în anul I de studii.

II. Selecția candidaților se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în funcție de criteriile de selecție menționate mai jos.

 

CRITERIUL DE SELECTIE

PUNCTAJ

OBSERVAŢII

Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscuta de către MEC pentru înscrierea la studii universitare de licență (din lista de diplome de finalizare a studiilor liceale acceptate)

30p x Nota obținută/Nota maximă

 

Susținerea la examenul de finalizare a studiilor liceale a probelor Biologie / Fizica / Chimie

5p x Nota obținută/Nota maximă, pentru fiecare probă;

 

Max 15 p

Diploma de absolvire studii:

-          universitare medicale

-          universitare nemedicale

 

10 p

5 p

 

Max 10 p

Dovada unei activități extracurriculare:

-     activitate de voluntariat dovedită (Crucea Roșie, experiență profesională în domeniul medical, etc.)

 

2 p fiecare activitate

 

Maxim 4 p

Eseu motivațional

(max. 400 cuvinte, editat la computer cu font Times New Roman de 12, la 1,5 rânduri – maxim 1 pagină A4)

41 p

Eseul va fi punctat de către Comisia de admitere

 

Contact:

Biroul Relații Internaționale

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Strada Petru Rareș, nr. 2

200349, Craiova, România

Tel: +40 351 443 567

Email: international.umfcv@gmail.com

    Această metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din data de 16.02.2023.

    În cazul în care vor interveni și alte modificări legislative, acestea vor fi publicate pe site-ul universității.

 

 

Actualizat la 04.08.2023, 17:53