Români de pretutindeni

Români de pretutindeni

 

Admitere 2023-2024

 

         Admiterea românilor de pretutindeni la programele de studiu din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova se realizează pe locuri fără taxă de școlarizare, cu bursă, respectiv pe locuri fără taxă de școlarizare, fără bursă.

  1. Calendar admitere
  2. Ghid de utilizare a platformei de înscriere
  3. Rezultate
  4. Platformă de înscriere 

REZULTATE PRELIMINARII

 

Admiterea românilor de pretutindeni la programele de studiu

din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova

 

 

             Candidații care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii repartizați la un anumit program de studiu:

1. Vor confirma locul de studii, transmițând formularul (Anexa 5) până la data de 26.07.2023, ora 16:00, la următoarea adresă de email: rdp.admission@umfcv.ro

2. După primirea Aprobării de școlarizare eliberată de Ministerul Educației din România, vor trimite fizic prin curier (DHL, UPS, FedEx etc) dosarul ce va conține în mod obligatoriu toate documentele încărcate pe platforma de admitere, cu excepția Diplomei de bacalaureat in original, pe care o vor aduce personal în octombrie, la începutul anului universitar. Aprobarea de școlarizare va fi transmisă candidatului pe adresa de email folosită de candidat pe platforma de admitere.

De reținut faptul că înmatricularea va fi posibilă doar dacă studiile candidatului vor fi recunoscute de Ministerul Educației.

 ====Important!

 

         Având în vedere posibilitatea candidaților de a-și exprima opțiunea pentru unul sau mai multe programe de studiu - Medicină, Medicină Dentară sau Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, candidații au fost repartizați la programele de studiu în ordinea opțiunilor exprimate de către aceștia, în funcție de media de admitere. În cazul în care un candidat repartizat la un anumit program de studiu refuză ocuparea locului, acesta va fi atribuit candidatului aflat pe lista de rezerve - prioritară fiind media, urmată de optiune.

 

 

 

 

METODOLOGIA DE CONCURS

pentru admiterea la studii universitare de licenţă,

pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă,

respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă a românilor de pretutindeni,  

pentru anul universitar 2023-2024

- CRAIOVA, 2023-

 

I.       DISPOZIŢII GENERALE

Potrivit principiului autonomiei universitare, concursul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova se organizează în mod unitar pe baza prezentelor reglementări, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 – Legea Educației Naționale, art. 142, a Metodologiei – cadru, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4061 din 15.04.2011, ordinului 3473 din 2017 completat cu ordinul MEC 4151 din 24.04.2020, privind cadrul general de organizare şi desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024 şi a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2023-2024 (anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017).

Nu constituie criterii de interzicere a participării candidaților la concursul de admitere, ori criterii de selecție: sexul, religia, rasa, apartenența politică (inclusiv a membrilor de familie), apartenența la organizații legal constituite ori a căror activitate nu încalcă legile statului român, sau bolile cronice care nu prezintă risc pentru colectivitate, inclusiv HIV - SIDA.

Pentru ciclul universitar de licență, în baza prezentului Regulament elaborat conform prevederilor anexei nr. 2 la OMEN nr. 3900/15.05.2017, privind admiterea în învăţământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:

a.       locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităţilor de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza oportunităţii identificate de instituţiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni şi conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;

b.       locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităţilor de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza oportunităţii identificate de instituţiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni şi conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României

Condiții de eligibilitate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din categoria românilor de pretutindeni fac parte:

- persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care au domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, dacoromâni, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

- românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Etapele procesului de admitere

Candidatul va aplica pentru programul de studiu - Români de Pretutindeni în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova, accesând platforma online, va completa toate câmpurile cu informațiile solicitate și va încărca toate documentele menționate.

A. Vă rugăm să vă asigurați că:

-           toate documentele vor fi scanate în format PDF, numele documentului trebuie să conţină tipul documentului şi numele de familie al candidatului (pasaport.Smith, foaiematricola.Smith);

-           se vor scana color atât documentele originale cât și traducerile/copiile legalizate (dacă este cazul) într-un document PDF unic care va fi încărcat în secțiunea corespunzătoare.

-           se va utiliza adresa personală de email a candidatului care să conţină numele şi prenumele candidatului;

Important! Această adresă de e-mail va fi utilizată pentru crearea contului de student, în cazul în care candidatul va fi declarat admis.

B. Dosarele de candidatură vor fi verificate de Biroul Relații Internaționale. În cazul în care:

- dosarul este complet, candidatul va primi o notificare de validare (cu numărul de înregistrare al dosarului) prin intermediul platformei;

- dosarul este incomplet, candidatul va primi o notificare de corectare prin intermediul platformei, pentru a încărca documentele lipsă sau pentru a modifica câmpurile incorecte și incomplete.

  Candidatul are obligația de a verifica stadiul în care se află dosarul său, accesând contul personal de pe platforma online de admitere.

Toate dosarele primite vor fi procesate, dar numai cele complete vor fi declarate eligibile. În funcție de numărul de locuri și de punctajul obținut de fiecare candidat se vor publica rezultatele preliminarii pe site-ul umfcv.ro. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova va trimite ulterior documentele solicitate Ministerului Educației din România pentru a obține aprobările de școlarizare.

C. Toți candidații care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii:

a. Vor confirma un singur loc de studii, transmițând formularul (Anexa 5) până la data de 26.07.2023, ora 16:00, la următoarea adresă de email: rdp.admission@umfcv.ro

b. Vor trimite dosarul fizic prin curier (DHL, UPS, FedEx etc) până la data de 18.08.2023; acesta va conține în mod obligatoriu toate documentele încărcate pe platforma de admitere.

De reținut faptul că înmatricularea va fi posibilă doar dacă studiile candidatului vor fi recunoscute de Ministerul Educației.

Anul pregătitor pentru cunoaşterea limbii române va fi urmat de către candidaţii care nu cunosc limba română, declaraţi admişi la studii universitare de licenţă; aceştia vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; pentru anul universitar 2023-2024, instituţiile de învăţământ superior organizatoare a anului pregătitor de limba română, sunt cuprinse în Anexa nr. 1. a OMEN nr. 3900/15.05.2017.

Candidaţii care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor; evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de Institutul Limbii Române.

Pentru anul universitar 2023-2024, calendarul de admitere este:

- 3 iulie – 9 iulie 2023 candidaţii vor accesa platforma Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, vor completa câmpurile disponibile cu informaţiile solicitate şi vor încărca documentele;

- 21 iulie 2023 publicarea rezultatelor preliminarii pe site-ul umfcv.ro;

- 26 iulie 2023 data până la care candidații trebuie să confirme sau să refuze locul de studiu;

- 18 august 2023 data până la care dosarul cu traducerile originale, copiile originale şi restul documentelor obligatorii în original trebuie să ajungă la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Candidații care nu îndeplinesc aceste condiții vor fi declarați respinși, iar locurile vor fi ocupate de candidații în ordinea descrescătoare a punctajelor dosarelor de concurs;

- 1 septembrie - 29 septembrie 2023 înscrierea candidaţilor admişi dupa ce aceştia au semnat contractul de student şi au depus dosarul cu traducerile în original, copiile legalizate în original şi restul documentelor obligatorii în original la Biroul Relaţii Internaţionale; Candidații care nu îndeplinesc aceste condiții vor fi declarați respinși, iar locurile vor fi ocupate de următorii candidați, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma analizei dosarelor de concurs;

- 1 noiembrie 2023 este data limită până la care se pot înmatricula candidaţii declaraţi admişi.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

1.     Cerere de înscriere - Anexa 2;

2.     Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (cu excepția cetațenilor din Republica Moldova și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate), autentificată de misiunea diplomatică a României în țara de origine (Ambasadă, Consulat General) - Anexa 3;

·          Se exceptează de la includerea în dosarul de candidatură a românilor de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în regiunea Odessa, Ucraina, a Declarației pe propria răspundere privind apartenența la identitatea culturală română, certificată de autoritățile române. La dosar va fi depusă doar Declarația completată de candidat. Declarația certificată conform legii va fi depusă după sosirea pe teritoriul României, până la finalul semestrului I de studii a anului universitar 2023/2024, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură specializată în cadrul Guvernului României.

3.     Declarație pe proprie răspundere, că persoana în cauză nu are rezidență/domiciliul stabil pe teritoriul României și nu deține niciun document care să ateste aceasta - Anexa 4;

4.     Cunoaşterea limbii române se dovedeşte prin prezentarea unuia din următoarele documente:

-            certificat de absolvire a anului pregătitor de limba română;

-            certificat de competenţă lingvistică pentru limba română nivel minim B1 eliberat de o instituţie acreditată;

-            acte doveditoare care să ateste absolvirea a cel puţin patru ani de studii în România într-o şcoală acreditată cu predare în limba română

(cu excepția cetațenilor din Republica Moldova);

5.     Certificat de naștere - original și copie/traducere legalizată în limba română;

6.     Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

7.     Certificat de căsătorie, după caz, copie/traducere legalizată în limba română;

8.     Diploma de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverință (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învățământului liceal – original și copie/traducere legalizată în limba română. Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2023, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă oficială care ține loc de diplomă și care conține datele ce vor fi înscrise în viitoarea diploma. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată;

9.     Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite - original și copie/traducere legalizată în limba română;

10.     Adeverință medicală care să ateste că persoana ce va fi primită la studii nu are boli contagioase sau alte afecţiuni fizice sau psihice, incompatibile cu profesia de medic - 1 original scanat color (documentele eliberate în altă țară se vor traduce în limba română).

 

Albania – copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Deftese Pjekurie sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – traducere legalizată în limba română;

Pentru anul universitar 2023-2024 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Albania un loc de studii:

Facultatea de Medicina Dentara - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fară bursă

Bulgaria - copia diplomei de bacalaureat Diploma za Sredno Obrazovanie sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - traducere legalizată în limba română;

Pentru anul universitar 2023-2024 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Bulgaria trei locuri de studii:

Facultatea de Medicina - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fară bursă

Facultatea de Farmacie - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă

Facultatea de Medicina Dentara - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fara bursă

Diaspora - Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP - traducere legalizată în limba română;

Pentru anul universitar 2023-2024 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Diaspora un loc de studii:

Facultatea de Farmacie - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fară bursă

Grecia - Copia diplomei de bacalaureat Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) sau echivalentă inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat ARACIP- traducere legalizată în limba română;

Pentru anul universitar 2023-2024 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Grecia un loc de studii:

Facultatea de Medicina - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fară bursă

Republica Moldova - verificarea diplomelor de bacalaureat se poate realiza accesând: http://www.edu.gov.md și, ulterior, accesarea paginii pentru verificarea actelor de studii;

Pentru anul universitar 2023-2024 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Republica Moldova două locuri de studii:

Facultatea de Medicina - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fară bursă

Facultatea de Medicina Dentara - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă

Serbia - Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu / Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi, sau după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - traducere legalizată în limba română;

Pentru anul universitar 2023-2024 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Serbia două locuri de studii:

Facultatea de Medicina Dentara - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fară bursă

Facultatea de Farmacie - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă

Ucraina - pentru participarea la procesul de admitere pentru studii de licență în instituțiile de învățământ superior  din România, candidații care au absolvit învățământul preuniversitar din Ucraina în anii școlari 2021/2022 și 2022/2023 vor putea prezenta Certificatul/ Atestatul de finalizare a învățământului preuniversitar sau o Adeverință emisă de unitatea școlară unde a fost înmatriculat, din care să rezulte finalizarea studiilor de învățământ preuniversitar în anul școlar 2021/2022, respectiv 2022/2023.

Pentru anul universitar 2023-2024 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Ucraina trei locuri de studii:

Facultatea de Medicina Dentara - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă

Facultatea de Farmacie - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă

Facultatea de Farmacie - 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fară bursă

Admiterea se va realiza pe bază de dosar de concurs, cu luarea în considerare a mediei de admitere, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, după următorul algoritm:

Medie admitere = (Medie liceu + Medie bac )/2

În cazul medii de admitere egale, departajarea se va realiza în baza mediei anilor de liceu.

 

II.  DISPOZIŢII FINALE

(1)     Românii de pretutindeni înmatriculaţi la studii în România au următoarele obligaţii:

·       să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale Statului Român;

·       să respecte regulamentul intern al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;

·       să respecte prevederile prezentei metodologii;

·       după obţinerea vizei de studii, să se prezinte la instituţia de învăţământ superior la care au fost admişi, în vederea înmatriculării;

·       să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea obţinerii permisului de şedere în România pe toată perioada studiilor.

(2)    În cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, MEd poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.

(3)  Beneficiarilor locurilor de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, respectiv ai locurilor de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă li se asigură următoarele facilităţi:

·       finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru anul pregătitor de limba română şi bursă lunară, după caz;

·       finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis şi bursă lunară, după caz;

·       finanţarea cheltuielilor de cazare în căminele studenţeşti, prin bugetul MEd, în limita subvenţiei alocate;

·       asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;

·       transport în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români, potrivit prevederilor legale;

·       alt tip de burse, în conformitate cu legislaţia în vigoare

(4)     Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajaţi să se implice în activităţi sociale şi civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice şi culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, aceştia:

·        vor fi încurajaţi  participe în cadrul asociaţiilor studenţeşti ale românilor de pretutindeni care studiază în România;

·       vor fi încurajaţi să se implice în organizarea unor acţiuni şi/sau programe dedicate românilor de pretutindeni de către MRP, ICR, MAE şi alte instituţii în România sau în ţările de provenienţă;

·       vor fi încurajaţi să participe la orice altă acţiune descrisă de Legea 299/2007 desfăşurată de orice entitate prevăzută de această lege.

·       Instituţiile de învăţământ superior pot susţine şi stimula participarea bursierilor la activităţi având ca obiectiv conservarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a românilor de pretutindeni, în concordanţă cu Legea 299/2007.

·       Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de studii pe acelaşi ciclu de studii, un al doilea program de studii putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare.

·       Studenţii admişi ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituţii de învăţământ superior. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum şi cele care au avizul Senatului instituţiei de învăţământ superior.

·       În cazul în care românii de pretutindeni îşi schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceştia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituţii de învăţământ superior pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

·       Candidaţii pentru studii universitare de licenţă, care iniţial au fost admişi la un program de studii şi se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceştia îşi pot continua studiile în baza aprobării anterioare.

Această metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din data de 16.02.2023.

Dacă vor interveni și alte modificări legislative, acestea vor fi publicate pe site-ul universității.

 

Actualizat la 21.07.2023, 12:59