Concurs admitere - sesiunea septembrie 2023

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2023

 CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei  nr. 3102 din 8 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171/21.02.2022 cu modificările şi adăugirile ulterioare, şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere: aici.  

 Conducători de doctorat: (lista pe domenii)

 CALENDARUL ADMITERII:

 - Perioada înscrierilor:                                             11 - 19 septembrie 2023    

- Perioada desfăşurării concursului de admitere:     20 - 27 septembrie 2023

 - Perioadă depuneri dosare obţinere scrisoare acceptare studii*:   01.06 - 10.07 2023

 *) pentru cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate proveniţi din U.E. şi S.E.E, respectiv non-U.E.

 

Cifră şcolarizare an universitar 2022 - 2023, cetăţeni români, UE şi SEE:

  

DOMENIUL

Număr locuri (granturi) bugetate*

Număr locuri cu taxă

cu frecvenţă, cu bursă

 

cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă fără bursă

cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă

MEDICINĂ

  -

-

85

MEDICINĂ DENTARĂ

-

-

10

FARMACIE

-

-

 5 

TOTAL:

-

-

 100

 

 Cifră şcolarizare an universitar 2022 - 2023, cetăţeni NON-UE ŞI NON-SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă cont propriu valutar

MEDICINĂ - Limba română

 4

MEDICINĂ - Limba engleză

 2

MEDICINĂ DENTARĂ

- Limba română/engleză

 2

FARMACIE - Limba română/engleză

 2

Total

 10

     

              I. Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă - cont propriu în lei:

 CONCURS ADMITERE

- taxă înscriere concurs admitere: 400  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

 

Taxa se va plăti cu ordin de plată/virament bancar prin instituţii de credit (bănci) către Trezoreria Municipiului Craiova.

Ordinul de plată va conţine următoarele date de identificare:

Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Cod fiscal (CUI/CIF): 10815397

Banca beneficiarului: Trezoreria Municipiului Craiova

Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareş nr. 2, Craiova, Dolj

Cont IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX

Reprezentând: taxă admitere doctorat/taxă înmatriculare doctorat

 

 

 PARCURS STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

- taxă înmatriculare studii universitare de doctorat                    150 lei

- cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă: 12000 lei

- taxă susţinere publică teză doctorat:                                      500 lei

 

            II. Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă - cont propriu valutar:

- taxă înmatriculare studii universitare de doctorat                               150 lei

- taxă evaluare dosar obţinere scrisoare acceptare studii:                     250 euro

- taxă susţinere concurs admitere:                                                         500 euro

- taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                       6000 euro/an

-  taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

            - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: 6000 euro/an

            - Programul individual de cercetare ştiinţifică:                            3000 euro/an

-  taxă susţinere publică teză doctorat:                                                   1000 euro

  

Înscrierile se vor efectua, în perioada stabilită, on-line.

Actele vor fi scanate într-un singur document .pdf,  în ordinea din lista de acte necesare, salvat cu numele candidatului, şi trimise pe adresa: doctoratumfcv.ro

După verificarea dosarului trimis, candidatul va primi o înştiinţare privind validarea înscrierii sau, după caz, solicitarea de completare a dosarului, respectiv invalidarea argumentată a înscrierii.

Candidaţii declaraţi admişi vor avea obligaţia de a depune dosarele în format letric, contractul de studii şi dovada plăţii taxei de înmatriculare până la data de 1 octombrie 2023. 

 

Program depuneri dosare în format letric (printat):

Zilnic între orele: 10,00 - 14,00

Dosarele se depun la serviciul Secretariat al Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova,

 Str. Petru Rareş nr. 2, corp A' (Extindere), etaj I, camera 605.

 

 Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 Depunerea dosarului de concurs în format letric se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

 Depunerea dosarului de concurs în format letric se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

 

I   Cerere înscriere doctorat (formular tipizat -  Cerere inscriere doctorat 2023 );

II  Fişă tip de înscriere şi notă informare  (formulare tipizate: Fisa tip inscriere 2023 şi Nota de informare 2023 );

III Declaraţie privind asumarea responsabilităţíi cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale ( Model asumarea raspunderii 2023 )

IV Scrisoarea de acceptare la studii eliberată de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate sau cetăţenii străini;

V Copii ale următoarelor documente, însoţite de originalul documentelor (sunt acceptate şi copiile legalizate)/ la înscrierea on-line se vor prezenta copii scanate ale originalelor documentelor:

1.         Diploma de licenţă sau adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ superior absolvită (doar pentru promoţia curentă) în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă;

                  Neprezentarea diplomei de licenţă şi/sau disertaţie, respectiv a adeverinţei anterior precizate în original, in termen de 15 zile de la înmatriculare, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat de la buget

2.         Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă/ este suficientă adeverinţa de la punctul anterior pentru absolvenţii din promoţia curentă;

3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia curentă;

4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia curentă;

5.         Diplomă de bacalaureat

6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat

7.         Certificat naştere

8.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

VI     Dovada competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională; 

ATENŢIE! Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova nu eliberează certificate de competenţă lingvistică! 

VII        Certificat de absolvire a anului pregătitor, certificat de competenţă lingvistică sau după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română (în cazul în care studiile doctorale se desfăşoară în limba română), certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională (în cazul în care studiile se desfăşoară în limba engleză) – pentru cetăţenii străini;

VIII   Copia actului de identitate/paşaportului;  

IX     Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere/ordin de plată cu precizarea în clar a numelui candidatului din certificatul de naştere urmat, unde este cazul, de numele din cartea de identitate între paranteze (de exemplu: nume dobândit în urma căsătoriei), respectiv prenume SAU cerere privind scutirea de plată a taxei de înscriere adresată Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova, pentru cazurile prevăzute în metodologia de concurs, însoţită de documente justificative;

X.  Curriculum vitae datat şi semnat;

XI. Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor - opţional.

XII. Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare, premii, distincţii, etc - opţional;

 

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.

 

            Cetăţenii străini vor depune:   

 - Diplomele de studii eliberate de ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga doar autentificate de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

- Diplomele de studii sau echivalentul acestora - traducere legalizată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, vizate de reprezentanţa diplomatică a României din ţara emitentă, pentru candidaţii proveniţi din statele care nu au aderat la Convenţia cu privire la suprimarea supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961;

 

Actualizat la 04.05.2023, 08:37